DIENSTEN

Projectmanagement

HorstAdvies levert in alle fasen van het plan- en ontwikkelingsproces het projectmanagement voor woning-bouw. Het gaat hierbij om herontwikkeling, nieuwbouw, groot onderhoud op gebouwniveau en/of herstructurering op wijkniveau. Wij zijn gespecialiseerd in het realiseren van projecten met ambitieuze doelstellingen binnen vastgestelde projectbudgetten. Lees meer

Inmiddels hebben wij 30 jaar aantoonbaar succesvolle ervaring opgedaan op het gebied van projectmanagement. Daarbij spelen bewonersparticipatie, het ontwikkelen van meerwaarde door functiemenging, industrialisatie en het op elkaar afstemmen van bouwtechnische en organisatorische projectcomponenten een onderscheidende rol.

Kenmerkend is het koppelen van het projectontwikkelingsproces met de beheerfase. Zo hebben wij bij de herontwikkeling van de galerijflat De Noordwachter (link naar project) in Zaandam specifiek gezocht naar een creatieve vorm van externe financiering voor het meerjarig onderhoud, de schoonmaakkosten en alle projectontwikkelingskosten van de toegepaste vliesgevel. Voor Rochdale resulteerde dit zelfs in een positief resultaat van € 4 ton.

Interim-management

Het vormgeven, optimaliseren en managen van afdelingen voor vastgoed en projectontwikkeling bij woningcorporaties en ontwikkelaars. In de praktijk blijkt fysieke aanwezigheid vanwege tijdelijke uitval, onderbezetting en/of behoefte aan specifieke kennis en kwaliteitsverbetering vaak een terugkerend onderdeel van de gevraagde ondersteuning. Lees meer

Doorgaans is er sprake van vastgelopen projecten en speelt ‘gedoe met bewoners’ een belangrijke rol. Hierbij staat onze expertise op het gebied van risico-analyses, strategische planontwikkeling en modellering van participatieprocessen centraal.

Een voorbeeld van interimmanagement door HorstAdvies is het opstarten van de afdeling Vastgoed binnen de woningcorporatie De Woningbouw te Weesp. Er is een bedrijfsstrategie geformuleerd en vervolgens zijn de eerste drie renovatieprojecten opgestart. Verder werden projectleiders en gebiedsontwikkelaars bij ondermeer Rochdale en Eigen Haard dagelijkse geadviseerd bij hun werkzaamheden.

Coaching

Wij leveren ondersteuning aan directies, bestuursleden, procesmanagers of gebiedsontwikkelaars bij alle facetten van het planontwikkelingsproces. Zo begeleiden wij bij fase overgangen, haalbaarheidsstudies, risico-analyses en het schrijven van beslisdocumenten. De coaching wordt gekenmerkt door een vertrouwelijke en exclusieve relatie. Verder kan HorstAdvies worden ingehuurd  voor het aansturen van werkgroepen. Lees meer

De volgende vormen van coaching zijn mogelijk:

 • raadgeven directies, bestuursleden en managers
 • voorzitten werkgroepen
 • gastcolleges
 • bedrijfscursussen

In de afgelopen jaren is HorstAdvies veelvuldig ingehuurd als coach, vanwege de jarenlange aantoonbare expertise. Zo hebben wij recent als voorzitter en belangrijkste producent binnen de werkgroep ‘OntwerpEisen Woningvoorraad Eigen Haard’, een beleidsinstrument geschreven. Het resultaat is een handleiding voor projectleiders, gebiedsontwikkelaars en externe partijen.

Enige concrete voorbeelden van  coaching uit de recente praktijk:

 • gastdocent Technische Universiteit Delft (zie documenten)
 • gastdocent Hogeschool Amsterdam
 • raadgever directie van een grootschalige zorgleverancier
 • voorzitter van de ‘Werkgroep Innovatie’
  (ketenintegratie vijf directies van middelgrote aannemers)
 • voorzitter van diverse werkgroepen voor o.a. duurzaamheidsbeleid

Documenten:

KENNISGEBIEDEN

Waardecreatie

HorstAdvies onderscheidt zich reeds decennia door bij projecten te zoeken naar investeringen met de meeste waardecreatie, gedurende de gehele levenscyclus van gebouwen. Dat vergt integrale kennis van domeinen als: bouweconomie, bouwtechniek, bouwfysica, energie, huur-wetgeving, jurisprudentie, bewonersbelangen, gemeentelijke prestatieafspraken, voorwaarden Centraal Fonds Volkshuis-vesting (CFV) en overheidsbeleid.

In de planconcepten van GREEN2GO is voor een specifieke galerij- en portiekflat-situatie de stapeling van de verdiencapaciteit vergaand uitgewerkt. Dit vanuit het oogpunt van waardecreatie voor zowel de gebouweigenaar als de zittende bewoner.

Duurzaamheids-coördinatie

HorstAdvies is gespecialiseerd in het ontwikkelen en het daadwerkelijk realiseren van projecten met uitzonderlijke duurzaamheid ambities. Op dit gebied is reeds ruim 20 jaar praktijkervaring opgedaan met bouwfysische advisering, bouwfysisch onderwijs en binnenstedelijke planontwikkeling. Wij waarborgen een optimale en toekomstbestendige synergie tussen bewoners, duurzaamheidsdoelstellingen, projectbudgetten en gebouweigenschappen. Lees meer

Onze achtergrond, ervaring, persoonlijke ambities en enthousiasme worden ingezet om duurzaamheidsbeleid te ontwikkelen, uit te voeren, over te dragen binnen de bestaande bedrijfsvoering of te coördineren. Illustratief voor een succesvolle aanpak zijn de geschreven milieubeleidsplannen voor een 30-tal woningcorporaties en de diverse awards voor projecten en de persoonlijke onderscheiding van de gemeente Amsterdam voor het renovatieproject Koningsvrouwen van Landlust.

Documenten:

Bewoners-participatie

Veel valt en staat met de acceptatie van de bewoners. Zij zijn de belangrijkste partij, de deskundigen inzake leefbaarheid en de beleving van hun woning en woonomgeving. Bij de start van een renovatieproject is vaak sprake van fors wantrouwen. HorstAdvies is gefascineerd door de doelgroep. In goed overleg en passend bij het woonmilieu ontwikkelen wij per project het juiste participatie model. Er zijn meerdere modellen mogelijk, met als maximum het sociocratisch model, waar bewoners de voorzittershamer overnemen. Lees meer

Een recent voorbeeld van een project waar bewonersparticipatie succesvol centraal heeft gestaan is de Koningsvrouwen van Landlust in Amsterdam. De alhier gehanteerde aanpak resulteerde in 100% participatie door trotse en betrokken bewoners, zonder rechtszaken en met 51% terugkeerders. De gerealiseerde hoogwaardige renovatie met bijzondere duurzaamheidsdoelstellingen is binnen vastgestelde budgetten en doorlooptijd gerealiseerd.

Documenten:

Ketenintegratie & Lean-Management

Samenwerking gebaseerd op het serieus nemen van persoonlijke competenties is de basis voor een succesvol project. Het ontwikkelen van vertrouwen vereist onderlinge betrokkenheid en de ambitie samen op te trekken, iets wat in het begin van het planontwikkelingsproces moet ontstaan. Bij grootschalige ontwikkel- en realisatieprocessen zoekt HorstAdvies doelbewust naar deze optimale samenwerking en de middelen die deze samenwerking ondersteunen. Lees meer

Door de huidige segmentatie van het bouwproces is het noodzakelijk tools in te zetten die het gezamenlijk belang centraal stellen en informatiestromen op elkaar afstemmen. Om die reden past HorstAdvies bij renovatie bij voorkeur ketenintegratie, lean-management en samenwerking in een BIM-model toe. Een goed voorbeeld is het renovatieproject Indië 1 in Amsterdam, waarbij deze drie werkmethoden door HorstAdvies zijn geïmplementeerd in het planproces.

Ketenintegratie: Ervaringen wijzen uit dat sturen op een meerjarige samenwerking tussen partijen, gebaseerd op transparantie en vertrouwen, de beste prijs/kwaliteitverhouding oplevert. Via een BIM-protocol scheppen wij de juiste voorwaarden voor effectieve samenwerking op het gebied van informatie-uitwisseling en -beheer. De werkmethodiek om optimale planontwikkelingskwaliteit te realiseren en het beheerproces maximaal te automatiseren en te integreren.

Lean-management: Het ontwerpteam onder leiding van HorstAdvies start met het vaststellen wat ‘Lean werken’ betekent; een analyse van de competenties en verwachtingen. De persoonlijke en gezamenlijke competenties in sterkten en zwakten worden geïnventariseerd. Een door partijen ondertekend contract bezegelt de gemeenschappelijke taakstelling. Daarbij spelen emoties een belangrijke rol. Gedurende het hele planproces moet het voor partijen helder blijven wat de persoonlijke verwachtingen en gezamenlijke belangen zijn.